Offentlig postliste og Møtekalender

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Stange kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Stange kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på Internett.


Postlisten:

Postjournalen viser en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse fra sak-/arkivsystemet ESA de siste 12 månedene. Journalen blir publisert på internett innen 2 dager etter at dokumentet er ført inn i offentlig postjournal.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven - se også forskrift til offentlighetsloven og Justisdepartementes veileder til offentlighetsloven.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Bruk bestillfunksjonen i journalen for å be om innsyn.

Dersom du får avslag på innsyn i dokumenter kan det påklages. Klagen oversendes til Stange kommune for behandling. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken bli oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.


Møtekalender :

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Saksdokumentene du finner her, er de samme som lokalpolitikerne bruker i sitt arbeide med å forberede, fremme og beslutte saker i de ulike utvalgene.

Alle møter er åpne, men dørene kan lukkes i enkeltsaker som er unntatt offentlighet.