Offentlig postliste og Møtekalender

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Stange kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Stange kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på Internett.


Postlisten:

Postjournalen viser en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse fra sak-/arkivsystemet ESA de siste 3 månedene. Journalen blir publisert på internett innen 2 dager etter at dokumentet er ført inn i offentlig postjournal.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven - se også forskrift til offentlighetsloven og Justisdepartementes veileder til offentlighetsloven.

Saker og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med henvisning til aktuell lovhjemmel.

Bruk bestillfunksjonen i journalen for å be om innsyn.

Dersom du får avslag på innsyn i dokumenter kan det påklages. Klagen oversendes til Stange kommune for behandling. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken bli oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.


Møtekalender :

Tabellen viser offentlige saker til politisk behandling, sortert på utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Saksdokumentene du finner her, er de samme som lokalpolitikerne bruker i sitt arbeide med å forberede, fremme og beslutte saker i de ulike utvalgene.

Alle møter er åpne, men dørene kan lukkes i enkeltsaker som er unntatt offentlighet.


Tenk på følgende før du sender brev eller e-post til oss:

  • All post til og fra kommunen er offentlig dersom den ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger.
  • All arkivpliktig post kommer på den offentlige postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i media.
  • For å ivareta personvernet på en sikker måte er noen arkivdeler ikke en del av innsynsløsningen. Disse arkivdelene inneholder utelukkende dokumenter som er unntatt offentlighet og har begrenset offentlig interesse.

Dette gjelder følgende arkivdeler:

  • Personalmapper
  • Elevmapper
  • Barnehagemapper
  • Startlån.

Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internett. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18. Eventuell begjæring om innsyn i dokumenter unntatt offentlighet/unntatt publisering, kan du henvende deg til aktuelt tjenestested eller sende en innsynsbegjæring til eDialog.